Scooter MINI ไฟฟ้า 2022

Scooter MINI ไฟฟ้า 2022

**Scooter MINI ไฟฟ้า 2022**
  • เด็กนั้งได้ 2คน
  • รับน้ำหนักได้ ไม่เกิน 70 กก.
  • ความเร็วสูงสุด 25ก.ม./ชม.
  • วิ่งได้ไกลประมาณ 20-25 กิโล
  • ชาร์จไฟฟ้าที่บ้านประมาณ 3 ชั่วโมง